Monday, June 27, 2016

CIRCLE UNION ADDRESSED CPMG,TN ON TAMBARAM DIVISION ISSUE - CPMG, TN AND DPS , CCR INTERVENED

தாம்பரம் கோட்டத்திலிருந்து PSD சென்னை க்கு DEPUTATION அனுப்பப்பட்ட தோழியரின் பிரச்சினையை மாநிலச்  சங்கம் மண்டல மற்றும் மாநில நிர்வாகத்தின்  கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றது. கீழே காணும் கடிதம் இன்று மதியம் சுமார் 03.00 மணியளவில்தான் CPMG க்கு அளிக்கப்பட்டது. உடனடியாக  இந்தப் பிரச்சினையில் தலையிட்டு  CPMG அவர்களும் சென்னை பெருநகர   மண்டல நெறியாளர் திரு. கோவிந்தராஜன் அவர்களும் தீர்வு தந்துள்ளார்கள். 

இன்று மாலையே அந்தத் தோழியர் உடனடியாக  பணியில் தாம்பரம் கோட்டத்தில் அதே இடத்தில் சேர உத்திரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்தக் கடிதத்தின் மீது உரிய நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. உடன் தலையிட்டு தீர்வு தந்த  CPMG  அவர்களுக்கும் , DPS CCR அவர்களுக்கும் நம்  நன்றி !OUTCOME OF 25TH JUNE 2016 MEETING - CONFEDERATION DECLARED TO INTENSIFY INDEFINITE STRIKE FROM 11TH JULY ,2016


NJCA MEETING HELD TODAY (25.06.2016) 

FORENOON. DECIDED TO GO AHEAD WITH

INTENSIVE PREPARATIONS FOR MAKING 

THE INDEFINITE STRIKE FROM 11th JULY 

2016 A THUNDERING SUCCESS. 

DETAILED NJCA CIRCULAR WILL FOLLOW.M. KRISHNAN

SECRETARY GENERAL

CONFEDERATION

Indefinite Strike from 11th July, 2016 is a must - NJCA decision on 25.6.2016 meeting.

CONFRONTATION

 INEVITABLE

MODI GOVT. INDIFFERENT

 AND INSENSITIVE

MAKE THE JULY 

11TH INDEFINITE STRIKE 

TOTAL SUCCESS


HOLD DEMONSTRATION

 AND RALLIES IN FRONT 

OF ALL OFFICES AND AT 

ALL IMPORTANT CENTRES 

FROM 4TH JULY TO 

10TH JULY 2016

LATEST CLARIFICATION FROM OUR DEPT ON FULL TIME/ PARTI TIME CASUAL LABOURERS - AN IMPORTANT ORDERL G O EXAMINATION PATTERN FOR PROMOTION INTO POSTAL ASSISTANTS/ SORTING ASSISTANTSComplete ruling on preparation and maintenance of CRs (APARs)

Meeting with unions/associations on India Post Payments Bank

It has been reported by SR Division of Postal Directorate that Member (Banking and HRD) will hold a meeting with the union representatives in connection with upcoming launch of India Post Payments Bank on 29/6/2016 at 11.00 A.M. in G. P. Roy Committee Room, Dak Bhawan, New Delhi. 

Saturday, June 25, 2016

MASSIVE PARLIAMENT MARCH & RALLY OF ABOUT 20000 CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

INDEFINITE STRIKE FROM 11TH JULY 2016

33 LAKHS CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES WILL PARTICIPATE

A massive parliament march and rally of about 20000 Central Government Employees was held at Jantar Mantar, New Delhi on 24th June 2016. The rally was organized by National Joint Council of Action (NJCA) of Central Government Employees comprising Railways, Defence, Confederation and Postal organizations demanding modification in the recommendations of 7th Central Pay Commissions including minimum wage and fitment formula. Other demands are scrapping of New Contributory Pension Scheme, No FDI in Railways and Defence, Grant of Civil Servant status to Gramin Dak Sevaks, filling up of vacancies, enhancement of bonus ceiling, No outsourcing, downsizing, contractorisation and corporatisation etc.

The NJCA had already given strike notice to Government on 9th June 2016. The Modi Government is not ready for a negotiated settlement with the staff side. The rally called upon the entirely of Central Government employees to intensify the campaign and preparations and make the strike a total success.

The rally was presided by Shri. N. Raghavaiah (General Secretary, NFIR & Chairman NJCA), Coms. Shiv Gopal Mishra (General Secretary AIRF & Convenor NJCA), Sreekumar (Secretary General AIDEF) M. Krishnan (Secretary General, Confederation) R. N. Parashar (Secretary General, NFPE) Guman Singh (President, NFIR), Rakal Das Gupta (President, AIRF) K. K. N. Kutty (President, Confederation) B. C. Sharma (NFIR) S. K. Tyagi (AIRF), Mrs. Champa and Mrs. Gita Pandey addressed the rally

About 33 lakhs Central Government Employees will participate in the strike. 40 lakhs Central Government Pensioners have declared their solidarity with the strike. Central Trade Unions had also extended their full support. State Government Employees Federations have cautioned the Central Government that they will also be compelled to join the strike if Government refuse to settle the demands relating to 7th CPC recommendations as majority of the state Governments are implementing the Central pay parity to their employees also.Friday, June 24, 2016

REPLY GIVEN BY THE CHIEF PMG, TN ON OUR MEMORANDUM DT. 17.6.2016 IN CONNECTION WITH THE DAY LONG DHARNA IN FRONT OF O/O CPMG, TN BY TN P3 CIRCLE UNION

DEAR  DIVISIONAL/BRANCH SECRETARIES/ CIRCLE OFFICE BEARERS, 

         WE HAVE TAKEN UP ALL THE ISSUES CONNECTED WITH CBS/ CIS WITH THE CPMG, TN ON 15.6.2016 DEMANDING FOR SETTLEMENT AND  WE HAVE CONDUCTED DAY LONG DHARNA IN FRONT OF O/O CPMG,TN ON 17.6.2016 PRESSING ON THESE ISSUES.

           ON THE DAY OF THE DHARNA,  AS PER THE DIRECTIONS OF THE CPMG, TN ,  WE HAVE MADE DISCUSSIONS WITH THE  DPS HQ ON THE ISSUES RAISED. BASED ON THAT REPLY WAS GIVEN  BY THE  CPMG, TN  ON 24.6.2016 ON THE  SPECIFIC ISSUES RAISED BY OUR CIRCLE UNION. THE COPY OF THE SAME IS ENCLOSED HEREUNDER. 

            IN CONNECTION WTH THE  ISSUE OF  IMPLEMENTATION OF ORDERS OF DTE. ON BUSINESS HOURS ,  THE CPMG, TN HAS REITERATED AGAIN HIS OWN STAND  VIZ. NOT TO IMPLEMENT THE ORDERS WHICH WOULD  AFFECT THE  PROSPECTIVE BUSINESS OF THE DEPARTMENT AND  ALSO HE REPLIED ON 23.6.2016 IN PERSON THAT THE MATTER WAS ALREADY DISCUSSED WITH THE  MEMBER (P) AND HE AGREED TO ISSUE CORRIGENDUM TO THE ORDERS OF DTE. VIZ. 7.1.2016.  

        IN  OUR TURN , WE HAVE TAKEN UP THIS MATTER WITH THE GENERAL SECRETARY  OF OUR UNION  TO REITERATE OUR OWN STAND. THE COPY OF LETTER ADDRESSED BY OUR CIRCLE UNION TO THE GENERAL SECRETARY, WILL BE PUBLISHED IN  OUR WEB SITE BY TOMORROW.  PL BRING  THIS MATTER TO THE NOTICE OF ALL OUR COMRADES IMMEDIATELY. WE HAVE REQUESTED OUR GENERAL SECRETARY TO GO AHEAD WITH THE PROGRAMME ON 30TH OF THIS MONTH AS ALREADY ANNOUNCED BY CHQ.ACTION POINTS RELATED TO CBS

Finacle
Point 1: The main base for the non-accessibility of the Finacle server, is either with the Main server capacity or the programming done by the Infosys. Bandwidth alone is not the reason for the slowness in Finacle. So,server as in Railways has to be installed. If necessary post offices across the country may be divided into four zones and one server for each zone with inter accessibility may be installed. The bandwidth for single handed and other S.Os should be increased. To overcome the existing problem additional servers shall be provided to bear the load.
Reply :            Since start of June 2016, performance of Finacle availability has shown considerable improvement. Option of adding additional Servers are also examined at Directorate level.

Point 2: From the date of migration, the Finacle server is not running promptly and takes very much time in processing even a single transaction.

Reply:           Directorate has informed that WAR ROOM set up at Infosys campus Bangalore will continue to monitor the health of Finacle. DPS, SK Region Bangalore has been nominated as coordinator  from the Department.
Report on inaccessibility/slowness issues is submitted on daily basis to Directorate for action
Since start of June 2016, performance of Finacle Server is satisfactory

Point 3: Agent portal is not working from last 10 days and not services of this portal is not resumed till date.

Reply: Agent portal was not working during month of May and now it is working smoothly.  The issue was already taken up with Directorate and SB order was issued on this regards to accept the Agent schedule through BCP in case of slowness or inaccessibility.


Point 4: Variety of services in Finacle Server found to be inaccessible on routine basis. Whenever one error rectified, another appears in a consecutive manner.

Reply: Since start of June 2016, no such issues are occurring

Point 5: Finacle works on the principle of maker and checker, but in single hand offices where only one official works, this concept of maker and checker not seems to be logical. Either the concept of maker and checker should be scrapped or the concept of single hand offices should be abolished. All single hand SO’s should be upgraded to Double Hand SO’s.

Reply: Policy matter to be taken up with Directorate. In Finacle due to performance issue, Maker & checker concept has been adopted for all SOLs inspite of status.  In single handed office , in fact it gives an opportunity to the SPM to check for correctness of transactions entered by him as CPA in his Supervisor  ID.


Point 6: Whenever the deposits for SSA, SB and PPF is made, the transid directly enters into posted stage and no modification/deletion is possible in this stage. In the later stage supervisor finds any mistake during verification, the only way to get rid is the verification of that particular transid. For this the only solution is that the deposit made by counter clerk firstly has to enter in the entered stage which allows the rectification of any kind of mistake.

Reply:  This will be taken up with Directorate for consideration

Point 7: DMCC is pressurizing to execute EOD on 2000 hours daily. And after this they are not providing any support to the staff who is working late hours in the night. Workload of transactions is that much that it is not possible to finish the work well before 2000 hours.

Reply: Instruction have been issued from Directorate not to enter any new transaction after 1700 Hrs. and regular verification of transaction by supervisors for timely completion of EOD.

In CPC Staff remain at CPC upto 10.30 pm and leave the office only after completion of Pre EOD and EOD First menu for all SOLs

Point 8: The following additional issues have also to be sorted out.
Sl. No.
Description
Remarks
01
Ensuring increase in capacity of Server / Core
Increase the capacity of Server and processor.  Upgradation may find a solution for slow access at user end level.

Reply:  To be decided at Directorate level

03.
DC Closure
DC closure is not done on daily basis which results officials to wait beyond office hours and delay in executing HISCOD.

Reply:  Since May 2016, DC is getting closed before 7.00 am of the next working day and as of now there is no issue.

04.
MIS reporting Server
MIS report Server is not at all accessible for most of the days.  Capacity of reporting server should be upgraded for easy access.

Reply: Daily report regarding inaccessibility is being reported to Directorate
06.
SOL change menu option is to be given to Divisional System Administrator
Deputation or transfer orders are placed at DO level.  During deputation of a PA to other place, the SOL of a PA may be changed at DO level easily.

At present, it is being done at CPC and it gets delayed or changed after completion of deputation.


Reply: Matter has already been reported to Directorate by Circle. Once the security features are stabilized, delegation can be examined.

07.
CSAC
Now, Supervisor can release the CPA under their SOL only except at HOs.  All Supervisors under one HO may be permitted to release other Supervisors/CPAs under the same HO. 


Reply: Now users can release their already logged in ids themselves and this is in vogue since April 2016 itself.  Only for IDs which are getting locked due to entering wrong password (rare occasions) they have to approach CPC.

08.
Prior intimation in case of particular menu is disabled during slowness time
Some menu options are being disabled for testing slowness of Finacle but the same is not properly communicated to gross root level.  Hence the CPAs keep on trying the menu without knowing the fact and in some times the same transaction is being done for more than one number of times. Without proper intimation, disabling of menus should not be done by infosys.
Reply:  Since June 2016 this issue has not occurred

09.
Maintenance/ migration time
It is not clear that the slowness is because of migration/ DC closure.  Sometimes, restarting the server is needed at Data centre.

These types of works may be fixed by the end of the week and the server may be exclusively used for these purposes at that time.  In these situations, we may be intimated the fact and be asked not to do transactions at these time.

For instance, we may be asked to complete the works on before 1300 hrs on Saturdays.  After that, they may proceed with either maintenance work of Server or Migration activities without interruption.

Reply:  Since June 2016 performance issue is not faced and no restart of Service / Server made


Point 9:

   (i)         In SSA, total deposit in a Financial year should not exceed Rs.1,50,000/- but there is no provision to stop any excess deposit in any single account. The official as well as the public suffers due to excess deposit in SSA account. Mechanism to disallow any excess deposit above the limit should be provided.

Reply: At present only PPF menu is used for SSA deposits and hence the issue.  CEPT has already stated that when separate menu is enabled for SSA these validations will be enacted

 (ii)         For Cash Certificates, either the present system of Certificates with specified denomination has to be dispensed with as in banks for Fixed Deposit or Higher denomination up to Rs.100000/- to be introduced for all Post Offices as printing of cash certificates consumes much time.

Reply:  Demat of certificate is already under consideration of Directorate

(iii)         The supervisors should be given option to reconcile the errors committed by the clerks at counter while making deposit entry with reverse option as in PPF deposits.

Reply:  While verification the Supervisors can check and option is there to delete the transactions which are wrongly made by the CPA if they are in entered state (other than SB& SSA) 


(iv)         In RD accounts Pre Mature closure is not allowed if any advance deposits is made, till the lapse of the period up to which advance deposits has been made by the depositor. It denies the right of the depositor to close the account prematurely. Provision may be made to close the accounts with advance deposits with provision to recover the rebate given for the advance deposits.

Reply:  This will be taken up with Directorate for making changes in Software 

IMPLEMENTATION OF ACTION ON MC CAMISH ISSUES:-


Issues raised by Union
Remarks
Many Policies appear in system admin queue even after disbursement is aid as there is no power to system admin then why there is system admin queue and for each such case CPC have to raise ticket.
No such case reported by CPC to CLST. However, the correct procedure for disbursement through system needs to be followed.
There is no provision to view the reports of BO’s of HO’s in McCamish due to which HO’s are unable to tally the Bo summary with McCamish
Action is taken by PLI Directorate
No deployments of posts have been done from the administrative offices to CPC’s whereas all the work relating to insurance have been delegated to operative office. All CPC’s are working without establishment from the strength of HO’s and adequate staff is also not deployed at CPC’s
Deployment of additional supervisory posts consequent to cadre restructuring of Group “C” will be examined.
Issues for which tickets are raised are not resolved a earliest, sometimes issues are resolved after 20 days
Escalation matrix has been provided to get the issue resolved within the time frame prescribed.
There are good number of APS policies which are not migrated to McCamish software
All the policies which were available in the database of Tamilnadu Circle have been migrated.
Out of 30 days of month reports are not accessible in almost 10-15 days at evening when the offices have tally their accounts. Sometimes offices have to kept the money out of account and tally the accounts on next day
Stability and availability of McCamish is being monitored and corrective action is being taken at the PLI Directorate Level.

There is no difference between PLI and RPLI policy numbers as far as new accepted policies concerned, so as to get the print outs in the relevant PD document
Nature of Policy can be selected in print Bond queue. However, this suggestion has been submitted to Directorate to include in the next releases.
Similar in case of AEA, GY, Children Policies, WLA, WLA etc., where in NIC it can be differentiated.
-do-
While indexing new RPLI proposals are counters, collection head is defaulted set as PLI and it is very difficult to refund the same if it is wrongly generated as PLU since for the said type of work as usual (i) folder is to be created (ii) ECMS work is too be completed (iii) Data Entry Work is to be done by giving irrelevant information- then only the same can be rejected at Quality Checker stage and it takes minimum 10 days to refund the amount
Premium collection and indexing should be done carefully. However, the time period of 10 days will get reduced with improvement in McCamish server.
In most of days, though entry has been made in data entry and submitted properly, the status of the said policy/proposal will show as “data entry reserved” only.
Issue has been currently resolved
If the address of the insurant is to be changed, letter only is generated but the same could not be viewed in policy document which is very essential.

Policy Document is Permanent Document and no correction in connection with address is permissible. This is in line with the industry practice.
Instructions have been issued to scan old PLI /RPLI documents for digitization with time frame.  High speed scanners are not available and it is not possible to scan with the existing scanner.

Proposal for funds have been taken up with PLI Directorate

Slowness in application, even collection could not be done properly
Issue has not been reported last 10 days
Request not moving forward from one stage to another and it take too much time to load

Issue has not been reported last 10 days
New Business Indexing could not be done.
Issue has not been reported last 10 days
CSV updates are in pending status from last four days.

Issue has not been reported last 10 days
ECMS correction stage error
Issue has not been reported last 10 days
Letter generation issue is there
Issue has not been reported last 10 days
Policy bond is not generated for the proposal request approved
Issue has not been reported last 10 days
Premium collected from 10/03/2016 is not posted to the consent policies
Issue has not been reported last 10 days
Many policies status is not changed
Issue has not been reported last 10 days
Multiple receipt has been generated for the same period for the same policies
Issue has not been reported last 10 days


Assistant Director – PLI
O/o Chief PMG, Tamilnadu Circle
Chennai 600002